دوره های در حال ثبت نام

سیستم های مقاوم فلزی و بتنی

سیستم های مقاوم فلزی و بتنی

کد دوره : 140164

تاریخ شروع : 19 مهر 1401

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات

تاریخ برگزاری 1401/07/19 و 1401/07/20 و 1401/07/21 🔴 ساعت شروع 08:30 الی 15:30 🔴 حضور از ابتدا تا انتهای هر کلاس و داشتن کارت عضویت یا کارت ملی الزامیست.

450000 تومان

سیستم های سازه ای ساختمانهای بلند

سیستم های سازه ای ساختمانهای بلند

کد دوره : 140174

تاریخ شروع : 17 آبان 1401

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات

تاریخ برگزاری 1401/08/17 و 1401/08/18 و 1401/08/19 🔴 ساعت شروع 08:30 الی 15:30 🔴 حضور از ابتدا تا انتهای هر کلاس و داشتن کارت عضویت یا کارت ملی الزامیست.

450000 تومان

دوره های گذشته

طراحی لرزه ای ساختمان های فولادی به روش LRFD

طراحی لرزه ای ساختمان های فولادی به روش LRFD

کد دوره : 140155

تاریخ شروع : 08 شهریور 1401

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات

تاریخ برگزاری 1401/06/08 و 1401/06/09 و 1401/06/10 🔴 ساعت شروع 08:30 الی 15:30 🔴 حضور از ابتدا تا انتهای هر کلاس و داشتن کارت عضویت یا کارت ملی الزامیست.

450000 تومان

سیستم های سازه ای ساختمانهای بلند

سیستم های سازه ای ساختمانهای بلند

کد دوره : 140147

تاریخ شروع : 25 مرداد 1401

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات

تاریخ برگزاری 1401/05/25 و 1401/05/26 و 1401/05/27 🔴 ساعت شروع 08:30 الی 15:30 🔴 حضور از ابتدا تا انتهای هر کلاس و داشتن کارت عضویت یا کارت ملی الزامیست.

450000 تومان

سیستم های مقاوم فلزی و بتنی

سیستم های مقاوم فلزی و بتنی

کد دوره : 140146

تاریخ شروع : 22 مرداد 1401

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات

تاریخ برگزاری 1401/05/22 و 1401/05/23 و 1401/05/24 🔴 ساعت شروع 08:30 الی 15:30 🔴 حضور از ابتدا تا انتهای هر کلاس و داشتن کارت عضویت یا کارت ملی الزامیست.

450000 تومان

سیستم های سازه ای ساختمانهای بلند

سیستم های سازه ای ساختمانهای بلند

کد دوره : 140134

تاریخ شروع : 21 تیر 1401

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات

تاریخ برگزاری 1401/04/21 و 1401/04/22 و 1401/04/23 🔴 ساعت شروع 08:30 الی 15:30 🔴 حضور از ابتدا تا انتهای هر کلاس و داشتن کارت عضویت یا کارت ملی الزامیست.

375000 تومان

ضوابط طراحی ساختمان های با مصالح بنائی و مقاوم سازی آن

ضوابط طراحی ساختمان های با مصالح بنائی و مقاوم سازی آن

کد دوره : 14017

تاریخ شروع : 22 اردیبهشت 1401

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات

تاریخ برگزاری 1401/02/22 و 1401/02/24 و 1401/02/25

375000 تومان

شالوده های عمیق

شالوده های عمیق

کد دوره : 14018

تاریخ شروع : 07 اردیبهشت 1401

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات


375000 تومان

بهسازی خاک

بهسازی خاک

کد دوره : 1400157

تاریخ شروع : 12 اسفند 1400

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات

محاسبات 3 به 2 و ویژه 48 و 49

375000 تومان

شالوده های عمیق

شالوده های عمیق

کد دوره : 1400141

تاریخ شروع : 14 بهمن 1400

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات


375000 تومان

ضوابط طراحی ساختمان های با مصالح بنائی و مقاوم سازی آن

ضوابط طراحی ساختمان های با مصالح بنائی و مقاوم سازی آن

کد دوره : 1400125

تاریخ شروع : 21 دی 1400

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات


375000 تومان

مقاوم سازی سازه های فولادی و بتنی

مقاوم سازی سازه های فولادی و بتنی

کد دوره : 1400126

تاریخ شروع : 18 دی 1400

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات


375000 تومان

شالوده های عمیق

شالوده های عمیق

کد دوره : 1400109

تاریخ شروع : 10 آذر 1400

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات


375000 تومان

مقاوم سازی سازه های فولادی و بتنی

مقاوم سازی سازه های فولادی و بتنی

کد دوره : 1400108

تاریخ شروع : 06 آذر 1400

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات


375000 تومان

مبانی مدل سازی و طراحی رایانه ای

مبانی مدل سازی و طراحی رایانه ای

کد دوره : 140095

تاریخ شروع : 26 آبان 1400

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات


375000 تومان

سيستم های مقاوم بتن آرمه

سيستم های مقاوم بتن آرمه

کد دوره : 140096

تاریخ شروع : 26 آبان 1400

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات


375000 تومان

مقاوم سازی سازه های فولادی و بتنی

مقاوم سازی سازه های فولادی و بتنی

کد دوره : 140079

تاریخ شروع : 23 شهریور 1400

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات


375000 تومان

ضوابط طراحی ساختمان های با مصالح بنائی و مقاوم سازی آن

ضوابط طراحی ساختمان های با مصالح بنائی و مقاوم سازی آن

کد دوره : 140064

تاریخ شروع : 26 مرداد 1400

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات


375000 تومان

سیستم های مقاوم فلزی و بتنی

سیستم های مقاوم فلزی و بتنی

کد دوره : 140065

تاریخ شروع : 23 مرداد 1400

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات


375000 تومان

بهسازی خاک

بهسازی خاک

کد دوره : 140043

تاریخ شروع : 15 تیر 1400

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات


300000 تومان

سيستم های مقاوم بتن آرمه

سيستم های مقاوم بتن آرمه

کد دوره : 140017

تاریخ شروع : 25 خرداد 1400

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات


300000 تومان

پدافند غیر عامل

پدافند غیر عامل

کد دوره : 14004

تاریخ شروع : 18 خرداد 1400

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات


300000 تومان

سیستم های مقاوم بتن آرمه

سیستم های مقاوم بتن آرمه

کد دوره : 9991044

تاریخ شروع : 09 اسفند 1399

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات


300000 تومان

سیستم های ویژه جذب انرژی در سازه های فولادی

سیستم های ویژه جذب انرژی در سازه های فولادی

کد دوره : 9991028

تاریخ شروع : 14 بهمن 1399

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات


300000 تومان

طراحی لرزه ای ساختمان های فولادی به روش LRFD

طراحی لرزه ای ساختمان های فولادی به روش LRFD

کد دوره : 999106

تاریخ شروع : 21 دی 1399

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات


300000 تومان

بهسازی خاک

بهسازی خاک

کد دوره : 99904

تاریخ شروع : 08 آذر 1399

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات


300000 تومان

شالوده های عمیق

شالوده های عمیق

کد دوره : 99905

تاریخ شروع : 08 آذر 1399

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات


300000 تومان

بهسازی خاک

بهسازی خاک

کد دوره : 99706

تاریخ شروع : 06 آبان 1399

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات


300000 تومان

مقاوم سازی سازه های فولادی و بتنی

مقاوم سازی سازه های فولادی و بتنی

کد دوره : 99707

تاریخ شروع : 27 مهر 1399

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات


300000 تومان

سیستم های سازه ای ساختمانهای بلند

سیستم های سازه ای ساختمانهای بلند

کد دوره : 99605

تاریخ شروع : 26 شهریور 1399

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات


300000 تومان

ضوابط طراحی ساختمان های با مصالح بنائی و مقاوم سازی آن

ضوابط طراحی ساختمان های با مصالح بنائی و مقاوم سازی آن

کد دوره : 99604

تاریخ شروع : 18 شهریور 1399

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات


300000 تومان

سیستم های مقاوم فلزی و بتنی

سیستم های مقاوم فلزی و بتنی

کد دوره : 99504

تاریخ شروع : 25 مرداد 1399

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات


300000 تومان