دوره های گذشته

بازسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری

بازسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری

کد دوره : 99712

تاریخ شروع : 14 مهر 1399

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2 - 2 به 1

دسته بندی : رشته شهرسازی


200000 تومان

بازسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری

بازسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری

کد دوره : 99611

تاریخ شروع : 24 شهریور 1399

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2 - 2 به 1

دسته بندی : رشته شهرسازی


200000 تومان