* کلمه عبور باید حداقل 8 کاراکتر باشد
* کلمه عبور باید ترکیب حروف و عدد باشد
* کلمه عبور نمی تواند فقط عدد باشد
* مانند : aryan1378